Urbanism

Urbanism

Certificate de Urbanism si Autorizatii de Constructie emise de Primaria comunei Cristesti

Autorizatii de construire / desfiintare emise de Primaria comunei Cristesti


Anunt privind continutul cadru al documentiilor tehnice pentru emiterea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si valoarea ucrărilor declarată de solicitant aferenta devizul general al investiţiei

In conformitate prevederile legale:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • Art. 9. din Legea 50/1991(r2) – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
  lucrărilor de construcţii
  (1) Documentaţiile tehnice – D.T. şi proiectele tehnice se elaborează de colective tehnice
  de specialitate, se însuşesc şi se semnează de cadre tehnice cu pregătire superioară
  numai din domeniul arhitecturii, urbanismului, construcţiilor şi instalaţiilor pentru
  construcţii, astfel:
  a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru proiectarea părţii de
  arhitectură pentru obiective de investiţii cuprinse la toate categoriile de importanţă a
  construcţiilor supraterane şi a celor subterane;
  b) de ingineri constructori şi de instalaţii, cu diplomă recunoscută de statul român, pentru
  părţile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investiţii cuprinse la toate
  categoriile de importanţă a construcţiilor supraterane şi subterane, precum şi la
  instalaţiile aferente acestora;
  c) de conductor arhitect, urbanist şi/sau de subinginer de construcţii, cu diplomă
  recunoscută de statul român, pentru clădiri de importanţă redusă şi aflate în afara
  zonelor protejate, stabilite conform legii.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru documentaţia de execuţie.
  (3) Semnarea documentaţiilor de către persoanele prevăzute la alin. (1) angajează
  răspunderea acestora în condiţiile
  legii.
 • Devizul general al lucrărilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
  este piesa scria a documentaţiei
  tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii – punctul I.2.4 al
  Anexei nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a proiectului de autorizare (DTAC,
  DTOE, DTAD) aparţine proiectantului, în solidar cu verificatorul/verificatorii de proiect
 • Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
  lucrărilor de construcţii din 12.10.2009
 • Art. 45 Depunerea documentaţiei din Norma metodologică de aplicare a Legii nr.
  50/1991 privind autorizarea executării
  lucrărilor de construcţii

(1) În vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se
adreseze autorităţii administraţiei publice locale emitentă a certificatului de urbanism, ori
după caz, autorităţii publice centrale conform art. 4 alin. (5) şi art.43 lit. b) din Lege, care
are obligaţia de a comunica solicitantului cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei,
calculate potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al altor taxe legale,
după caz.
(2) După achitarea taxei/taxelor prevăzute la alin. (1) solicitantul va depune
documentaţia cuprinzând toate documentele specificate la art. 20 alin. (1), cu
respectarea, după caz, a prevederilor de la art. 20 alin. (3), însoţită de copia
documentului de plată a taxei/taxelor.
(3) Documentaţia prezentată în condiţiile prevederilor alin. (2) se preia şi se
înregistrează la ghişeul autorităţii administraţiei publice competente să emită autorizaţia
de construire.

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
 • Hotararea 907/2016 – Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
  conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor
 • Ordinul nr. 3519/2020 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul
  2020
  Compartiment Urbanism

FORMULARE

Ce trebuie facut pentru obtinerea adeverintei de confirmare a platii cotelor de 0,1% si 0,5%> (descarca aici)

Acte necesare pentru ELIBERARE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE (descarca aici)

Cerere aviz oportunitate (descarca aici)

Cerere avizare Program pentru controlul calitatii lucrarilor (descarca aici)

Cerere autorizatie de construire (descarca aici)

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (descarca aici)

Cerere incepere lucrari (descarca aici)

Cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire sau desfiintare (descarca aici)

Cerere pentru solicitare receptie (descarca aici)

Cerere-pentru prelungire-valabilitate-CU-2022 (descarca aici)

Cerere aviz de amplasament (descarca aici)

Cerere prelungire valabilitate Autorizatie de construire (descarca aici)

Cerere INSTIINTARE FINALIZARE LUCRARI ISC (descarca aici)

CERERE TIP AVIZ TEHNIC ISC (descarca aici)

Comunicare privind inceperea activitatii comisiei de receptie la terminarea lucrarilor (descarca aici)

Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire (descarca aici)

Formular A2 – Solicitare de restituire (descarca aici)

Formular A9R – Cerere privind eliberarea adeverintei rectificative (descarca aici)

Formular convocare Faza determinata (descarca aici)

Formular F 16 -29.09.2022 (descarca aici)

Formular F 16 -29.09.2022 (descarca aici)

Formular F.14 Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (descarca aici)

PV receptie la terminare lucrari (descarca aici)

Solicitare desemnare reprezentant in comisie RTL (descarca aici)

INFORMATII-PRIVIND-PERFORMANTA-ENERGETICA-A-CLADIRILOR (descarca aici)